privacyverklaring

privacyverklaring


Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw 
Rupelweg 6 bus 1
2850 Boom 
Koninklijke_harmonicaisten_boom@hotmail.com 


Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers en vrijwilligers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, klanten en leveranciers. 


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? 

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden : 
 • Ledenadministratie (uitvoering overeenkomst) 
 • Ledenverzekering (uitvoering overeenkomst) 
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw; (uitvoering overeenkomst) 
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
 • Het versturen van verjaardagskaartjes (public relations) 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken: 
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres 
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres 
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum 
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. toestemmingsbrief, inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website/brief, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 


Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 


Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf 

De vermelde gegevens moeten verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van onze vereniging. 

Indien geen toestemming wordt gegeven of gegevens niet worden verstrekt, heeft dit als gevolg dat er geen lidmaatschap bestaat en u dus geen e-mails, brieven of andere communicatie van ons ontvangt en dat u niet kan deelnemen aan onze activiteiten. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 
 • Het opslaan en verwerken van gegevens Op OneDrive (een Cloud Service Provider) 
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers 
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). 

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 


Verstrekking aan derden - ontvangers 

 Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen : 
 • VLAMO vzw (verzekering) 
 • Hallmark Cards België (versturen verjaardagskaartjes) 
 • Overheidsdiensten (subsidiërende overheden) 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 


Bewaartermijn 

Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk maximaal 2 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking).


Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…).

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
 • Enkel de bestuursleden van de Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw kunnen van uw gegevens kennis nemen en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’. 
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen op. 
 • Onze bestuursleden wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. 


Uw rechten omtrent uw gegevens 

 U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en u heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 


Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
Drukpersstraat 35, 
1000 Brussel 
commission@privacycommission.be 


Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief op One Drive worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.
Copyright ©2018 Koninklijke Harmonicaïsten Boom, All Rights Reserved.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand